Littorin, Sven
1884-1972

Civilingenjör skeppsbyggnad.
Född 1884-04-01 i Gällesnäsudds, Gestad (P). [1]
Död 1972-08-21 i Höör (M). [2]
Begravd 1968-11-16 i Höör (M). [3]

Sven Littorin. Född 1884-04-01 i Gällesnäsudds, Gestad (P). [1] Död 1972-08-21 i Höör (M). [2] Civilingenjör skeppsbyggnad.

f Sven Bernhard Littorin. Född 1857-12-02 i Bjertorp. [4] Död 1933-06-21 i Göteborg. [5] Lantbrukare, kontorschef..

ff Sven Henrik (Henric) Littorin. Född 1833-12-19 i Kristianstad. [4] Död 1903-10-31 i Kristianstad. Godsägare.

fff Sven Littorin. Född 1796-11-24 i Jönköping. Död 1869-03-09 i Kristianstad.

ffm Sophia Vilhelmina Rylander. Född 1811-06-02 i Jönköping. Död 1875-03-09 i Kristianstad.

fm Bernhardina Elisabeth Kiökemeister. Född 1833-09-01 i Halmstad. [4] Död 1905-04-01 i Bjertorp. [4]

fmf Bernhard Kiökemeister. Såpfabrikör och hotellägare.

fmm Sara Elisabeth Wenström.

m Eva Maria Lovisa Carlberg. Född 1860-03-31 i Domkyrkoförs I Gbg (O). Död 1926-12-02 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [4]

mf Carl Rudolf Carlberg. Kammarskrivare.

 
 

mm Anna Lovisa Andersson.

mmf Andreas Andersson. Född ????-05-01. Död 1869-05-02. Hovrättskommisarie.

mmm Elsa Larsdotter. Född 1799. Död 1871-04-02.

Levnadsbeskrivning

Avled på Solhagahemmet i Höör. Ligger begravd i Höör.
Sven och hustru Carin flyttade år ???? till Höör i Skåne, där de köpte en villa.
Karin avled i Höör den 11/8 1968 och Sven bodde sedan dess på Solhaga i Höör.

Sven Littorin, son av Sven Bernhard Littorin.

Föddes 1 april 1884 på Gällenäs gård i Gestads socken på Dal.l

Erhöll sin första undervisning i hemmet. Läsåret 1893 - 1894 gick han i 3:e förberedande klassen vid flickskolan i Skara (det var på den tiden vanligt att de förberedande klasserna vid flickskolerna även pojkar erhöllo tillträde) samt inskrevs hösten 1894 i 1:a klassen vid högre allmäna läroverket i Skara, där han genomgisck de tre första klasserna.
Inskrevs hösten 1897 vid 4:e klassen vid Görteborgs Realläroverk samt avlade mogenhetsexamen där våren, 6/6 1903.

Vid sommaren 1901 mönstrade som jungman på göteborgsångaren Adolf under några resor till England, Frankrike och Norge (c:a 2 månaders tid) för att se sig om samt på närmae håll lära känna sjölivet, för vilket han hade en viss förkärlek, vilket allt framgent, även på äldre dagar, fanns kvar hos honom.
Bestämde sig emellertid vintern 1901 - 1902 (kanske tidigare) för att bli Ingenjör och arbetade därefter som elev vid Gamla Lödöse varv i filarverkstaden under sommaren 1902 (från 11/6 till 3/8 då verkstaden nedbrann). Hade redan förut tänkt påatt bli skeppsbyggare, men det är sannolikt att denna hans vistelsevid Lödöse varv gjorde att han slutgiltigt bestämde sig för att ägna sig åt detta fack.
Sommaren 1903 samt vintern 1903 - 1904 arbetade han som plåtslagerihantlangare vid Klippans varv i Göäteborg.
Fullgjorde maj - augusti 1904 första delen av sin värnplikt, 112 dagar vid Bohusläns regemente på Backamo, utbildades till reservunderbefäl. Rep - övningarna för värnplikten fullgjordes i laga ordning hösten 1905 - 1906, därav1905 i fornm av gränsbevakning vid Norska gränsen under unionskrisen (Strömstad och trakten norr därom).

Inskrevs hösten 1904 vid Chalmers Tekniska Läroanstalts högre avdelning och utexaminerades som skeppsbyggare därifrån våren 1907. Det bör i detta sammanhang nämnas att han under sin studietid hade ekonomisk hjälp av sin farbror, Knut Littorin.
Sommrarna 1905 och 1906 arbetade han i plåtslageriverkstäderna vid Lindholmens varv, så att han våren 1907 hade en sammanlagd verkstadspraktik på 15 månader. Det fattades sålunda 3 månader av de för det slutgiltiga betygets erhållande erforderliga 18 månader verkstadspraktik.
Reste sommaren 1907 i sällskap med två kamrater från Chalmers över till USA med avsikt att stanna där några år. Arbetade vid Newport News Shipbuilding Co under två maånader, som 2:a class ship fitter, och sedan vid Maryland Steel Co, Sparrows point, under fyra månaders tid, och skulle ha fortsatt därmed om det bara funnits arbete.
Men, emedan varvet ej fick fler beställningar, började de i början av år 1908 avskeda sina arbetare allteftersom de pågående arbetena blev färdiga. Littorin och hans kamrat från Chalmers, Olof H. Hansson blev av samma anledning avskedade i februari 1908. De kvarstannade ännu en tid i Baltimor under försök att erhålla någon anställning.
Detta år var antagligen ett av de värsta, om ock ej så svårt som under 1903 - 1904. Då de emellertid ej lyckades erhålla hågot arbete, och pengarna började tryta, (togo slut), så togo de hyra som boskapsvaktare "in the cattle steamer Quernmore bound for Liverpool" mot en hyra av 10 shilling samt fri resa tillbaka till Baltimor.
Vid framkomsten till Liverpool bestämnde de sig för att ej vända tillbaka till USA, under de rådande, dåliga tiderna, utan hellre fara hem i stället. Trots ett flertal försök lyckades de ej förmå någon svensk kapten att låta dem arbeta sig över Nordsjön, utan nödgades skriva hem om penning hjälp för resan.
Detta var snöpligt för dem, och de grämde sig mycket däröver. Men efter noggrant övervägande funno de likväl detta vara det klokaste under de för handen varande omständigheterna.

Vid framkomsten till Göteborg i april 1908 visade det sig vara mycket tryckta tider även där, och Littorin gick utan fast anställning till fram på sommaren, då han erhöll en tillfällig anställning vid Torskogs varv där han dock ej stannade längre än till den 15 september 1908, då han erhöll plats som ritare vid Göteborgs Nya Verkstads AB (Götaverken) med 100 kronor i månaden, sedan ökat till 110 kronor.
Kvarstannade där till 1 juni 1909, då han reste över till Finland där han erhållit plats som fartygskonstruktör vid Björneborgs Mekaniska Verkstad i Björneborg.
De finska verkstäderna hade emellertid ganska litet att göra, mycket beroende på att staten (den ryska!) ej på flera år låtit några nämnvärda beställningar gå till Finland. Det framgick snart att skeppsbyggeriverksamheten i Björneborg ej skulle bli något nämnvärt av på många ar, varför Littoin sökte sig därifrån och erhöll i september 1910 anställning som ritare vid Bergsunds Mekaniska Verkstads AB.

Under sin första vistelse i Stockholm blev han efter ansökan invald som medlem av Svenska Teknologföreningen och dess avdelning för skeppsbyggnadskonst år 1910.

Under dessa år 1908 - 1910 var hans tanke att så småningom komma i tillfälle att åter resa till USA eller också till någon av de större skeppsbyggericentra i Europa. Under vistelsen i Stockholm inlämnade han ansökan om att erhålla Kommerskollegie resestipendium, men p.g.a. de många inkomna ansökningarna, och då det dessutom var första gången han sökte ett sådant, lyckades han ej erhålla något dyligt.
Beslöt emellertid att i alla fall komma iväg och skrev därför till ett flertal utländska varv och erbjöd sina tjänster. Lyckades också erhålla anställning på ritkontoret (dockavdelningen) vid Flensburger SchiffsbauGesellschaft och började där den 1 juli 1911.
Stannade där i två år eller till 1 juli 1913, då han erhöll anställning som s.k. extra ritare vid Kungliga Marinförvaltningens ingenjörsavdelning i Stockholm. Det var den ganska goda avlöningen, 300 kronor per månad som avgjorde saken, ty Littorin, som varit förlovad sedan julafton 1910, önskade snart kunna gifta sig, och detta blev möjligt genom att anta denna plats. Då var emellertid ej hans avsikt att "för gott" kvarstanna i statstjänst, utan hoppades han att det snart skull lyckas att erhålla anställning vid något privatvarv.
Detta önskemål förverkligades dock först den 1 oktober 1915, då han erhöll anställning som fartygskonstruktör och avdelningsingenjör för fartygsavdelningen (nybyggnader) hos Härnösands Verkstads och Varvs AB i Härnösand. Under vistelsen därstädes var Littorin även lärare i Skeppsbyggeri vid därvarande navigationsskola ett par terminer.

Under världskriget 1914 - 1918 blev han två gånger inkallad tillkrigstjänstgöring, första gången omedelbart efter krigets utbrott vid Vaxholms Grenadierregemente under 84 dagar, varvid han dock under större delen av denna tid var kommenderad till tjänstgöring vid Marinförvaltningens ingenjörsavdelning, samt andra gången i 45 dagar vid Västernorrlands infanteriregemente, med tjänstgöring vid gränsvakten vid Finska gränsen med förläggning vid Nickala by, något söder om Haparanda. Han var befälhavare för en postering där (15 man).
I januari 1918 tillträdde Littorin platsen som biträdande varvsingenjör hos Kockums Mekaniska Verkstad AB i Malmö, där han kvarstannade till den 15 mars 1927, då han antog befattningen som teknisk ledare och verkstadsingenjör vid AB Metvikens Mekaniska Verkstad, Wasa, Finland.

Återkom i augusti 1930 till Kockums Mekaniska Verkstad med placering på fartygsritkontoret.

Pensionerades 1949, men kvarstod i arvodstjänst på fartygsavdelninges ritkontor ända till våren 1962.

Gift i Stockholm, Maria församling 18/10 1913 med Carin Gunhild Holmquist född i Eskilstuna 13/5 1890. Dotter till verkmästare Carl Gustaf Holmquist och Ida Maria Nordman.

Sven Littorin var medlem i Odd Fellow logen Vårdkasen i Härnösand 1916 - 1935 samt medlem i "Hemvärnet" i Malmö 1940 - 1945.


Gifte och barn

Gift 1913-10-18 i Stockholm [4] Förlovad sedan julafton 1910 Gift i Stockholm, Maria församling 18/10 1913 med Carin Gunhild Holmquist född i Eskilstuna 13/5 1890. Dotter till verkmästare Carl Gustaf Holmquist och Ida Maria Nordman.

Carin Gunhild Holmquist.

Född 1890-05-13 i Eskilstuna (D). [6]
Död 1968-08-11 i Höör (M). [5]
Begravd 1968-08-15 i Höör (M). [3]

Sven Henrik Littorin.

Läkare.
Född 1914-07-06 i Maria Magdalena (AB). [6]
Döpt 1914-11-11 i Maria Magdalena (AB).
Död 1989 i Gällivare kbfd (BD). [6]


Ulla Littorin.

Rikstelefonist, Telegrafexpeditör.
Född 1915-12-16 i Härnösands domkyrkoförs (Y). [6]
Död 1997-04-21. [6]


Claes Littorin.

Begravd 2012-10-05 i Ystads Sankta Maria (M). [7]
Disponent.
Född 1921-04-16 i Malmö Sankt Petri (M). [6]
Död 2012-09-12 i Ystads Sankta Maria (M). [6]
Begravd 2012-10-05 i Ystads Sankta Maria (M). [7]


Patrik Littorin.

Ingenjör.
Född 1924-03-10 i Malmö Sankt Petri (M). [6]
Död 1996.
Källor

  1. Farfars egna anteckningar
  2. Bengt Henrik "Palla" Littorin
  3. Gravbrev
  4. Pappas efterforskningar
  5. Dödsannons
  6. Muntligt
  7. Släktböcker

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HTMLmall 1b 150602/Fadren Framställd 2015-06-02 med hjälp av Disgen version 8.2d.

PUL och Sekretess

Då denna hemsida innehåller information om personer som omfattas av PUL och Lagen om Sekretessuppgifter så gäller nedanstående.

Sekretessuppgifter gäller avlidna och levande personer. För sekretessuppgifter, gäller att känsligt och stötande material inte skall visas för personer.

PUL gäller endast levande personer. Godkännande från levande personer skall sökas för publicering av personuppgifter. Enligt paragraf 13 i PUL så är det känsligt eller stötande material i personuppgifter som inte skall visas.

Vi hanterar sekretessuppgifter och PUL på dessa sidor enligt följande

Vi har inte med uppgifter som kan räknas som stötande eller känsligt.

I möjligaste mån så har vi kontaktat levande personer för godkännande av information i släktträdet enligt PUL.

Skulle det finnas någon information som kan uppfattas stötande eller känsligt enligt nedan eller att Ni inte kontaktats om PUL och uppgifter i släktträdet, kontakta oss för att få informationen redigerad.

×

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies (kakor). Enligt lagen elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Den här webbplatsen använder Google Analytics för att få en inblick i hur våra besökare använder vår site och för att i förlängningen kunna förbättra den. Detta ger upphov till en cookie.

Den här webbplatsen använder även cookies för att hålla reda på inloggning och sessionsinformation.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Notera dock att det kan innebära att funktioner på denna webbplats inte fungerar.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger.

×